PaleoBerkay - Arkeoloji

22 Eylül 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Sep 21, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Sep 21, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Nora Antik Kentindeki Tarihi Doku Gün Yüzüne Ç?kar?l?yor
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/nora-antik-kentindeki-tarihi-doku-gun-yuzune-cikariliyor/

Antik kent ile ilgili Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Do?an?dan bilgi alan Aksaray Valisi ?eref Atakl?, Helvadere Kasabas? s?n?rlar? içerisinde Hasan Da??'n?n ete?inde geni? bir alanda yer alan Roma ve Bizans döneminden kalma antik ?ehir kal?nt?lar?nda incelemelerde bulundu. ?l Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Do?an, "Nora, Viran?ehir ve Mokisos? isimleriyle de an?lan bölgenin geni? bir

------------------------------------------------------------------
2) Side Antik Kentte 2014 Kaz? Çal??malar? Sona Erdi
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/side-antik-kentte-2014-kazi-calismalari-sona-erdi/

Antalya'n?n Side antik kentinde yaz dönemi kaz? çal??mas? tamamland?. ?zmir Efes'ten sonra kaz? çal??mas? ba?lat?lan Side'de 67 y?ld?r kaz? çal??mas? yap?l?yor. Antik kentte ilk kaz? çal??mas?n?n 1947 y?l?nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Almanya'ya gönderdi?i arkeologlar aras?nda yer alan Ordinaryüs Prof.Dr. Arif Müfid Mansel taraf?ndan yap?ld??? belirtiliyor. Dünyaca ünlü arkeolog Mansel'in antik kentte 1947-1966 y?llar?nda aral?ks?z

------------------------------------------------------------------
3) Xanthos Antik Kenti Kaz?lar? ?Paydos? Dedi
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/xanthos-antik-kenti-kazilari-paydos-dedi/

Türkiye'nin Dünya Kültür Miras? Listesi'ndeki 13 antik yap?t?ndan biri olan Xanthos'ta kaz?lar?n bu y?lki bölümü sona erdi. Antalya'n?n Ka? ?lçesi yak?nlar?nda yer alan, Türkiye'nin Dünya Kültür Miras? Listesi'ndeki 13 antik yap?t?ndan biri olan Xanthos Antik Kenti'ndeki kaz?lar?n bu y?lki bölümü sona erdi. Xanthos Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanl??? ile Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji

------------------------------------------------------------------
4) ?ki Bin Y?ll?k Tarihi Eserler Günlük ??lerde Kullan?l?yor
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/iki-bin-yillik-tarihi-eserler-gunluk-islerde-kullaniliyor/

Ad?yaman?daki Perre Antik Kent?in S?T alan? üzerine kurulu olan Örenli (Pirin) mahallesinde tarihi eserler yok oluyor. Kommagene Uygarl???n?n be? büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent?in birinci derece S?T alan? içerisinde bulunan Örenli (Pirin) mahallesinin her yerinden tarih f??k?r?yor. Tarihi Roma Çe?mesi ba?ta olmak üzere onlarca sütün, i?lemeli ta?lar, soku, lahitler her gecen gün tahrip

------------------------------------------------------------------
5) Pisidia Antiokheia Antik Kenti?nin Kap?s? Aya?a Kald?r?l?yor
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/pisidia-antiokheia-antik-kentinin-kapisi-ayaga-kaldiriliyor/

Isparta Yalvaç'ta H?ristiyanlar için 'kutsal mekan' kabul edilen Pisidia Antiokheia Antik Kenti giri?inde bulunan Bat? Kap?s?'n?n konservasyonu (muhafaza etme) için çal??ma ba?lat?ld?. 5 y?ldan bu yana antik kentte kaz? çal??malar?n? sürdüren Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Ba?kan? Prof. Dr Mehmet Özhanl?, bu y?lki programlar?nda konservasyon çal??malar?na a??rl?k verdiklerini belirtti. "?EHR?N GÖRÜNTÜSÜ

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

31 Mart 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Mar 30, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Mar 30, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Trak Tap?naklar?, Yok Olma Tehlikesiyle Kar?? Kar??ya
http://arkeolojihaber.net/2014/03/30/trak-tapinaklari-yok-olma-tehlikesiyle-karsi-karsiya/

Antik ça?da Trakya bölgesinde ya?ayan Trak toplulu?undan günümüze kalan tap?naklar?, koruma alt?na al?nmad??? için tahribata aç?k duruma geldi. Traklar üzerine önemli çal??malar? bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ba?kan? Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, Traklar'dan kalan dönemin çok fazla bilinmedi?ini, o dönemden kalan birçok eserin de yok olup gitme tehlikesi

------------------------------------------------------------------
2) Ta??nmaz Kültür Varl??? Say?s? Artt?
http://arkeolojihaber.net/2014/03/30/tasinmaz-kultur-varligi-sayisi-artti/

Tarih öncesindeki konumuyla dikkat çeken ve pek çok antik yerle?im merkezine sahip K?rklareli'de gerçekle?tirilen envanter çal??mas?yla, kay?tl? ta??nmaz kültür varl??? say?s?n?n bilinenden daha yüksek oldu?u tespit edildi. K?rklareli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fikret Macit, yapt??? aç?klamada, farkl? medeniyetlerin geçi? bölgesinde olan K?rklareli'nin kültür varl??? aç?s?ndan zengin oldu?unu söyledi. K?rklareli'de ta??nmaz kültür varl??? envanterinin ilk

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

26 Mart 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Mar 25, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Mar 25, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Gre Migro Höyü?ü Yol Çal??mas?ndan Zarar Gördü
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/gre-migro-hoyugu-yol-calismasindan-zarar-gordu/

Geni?letilen Batman-Diyarbak?r yeni yol güzergah?ndaki tarihi ?Gre Migro? höyü?ünün bir k?sm? zarar gördü. Batman Kent merkezine 15 kilometre uzakl?kta, Üçyol güzergah? üzerindeki B?çakç? (Kerike) köyü biti?i?indeki tarihi höyü?ün büyük bölümü, yol çal??malar?ndan zarar gördü. Zemin k?sm? neolotik, üst k?sm? ise ortaça? dönemine ait tarihi höyü?ün yar?s?, duble yol alan?nda kald?. Kültür ve Turizm Il Müdürlü?ü,

------------------------------------------------------------------
2) Truva Milli Park? Alan? Çöplü?e Çevrildi
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/truva-milli-parki-alani-copluge-cevrildi/

Çanakkale?de bulunan ve dünyaca ünlü Truva kaz?lar?n?n da yap?ld??? Truva Milli Park??n?, bilinçsiz vatanda?lar taraf?ndan çöplü?e çevrildi. Döküldükten sonra yak?lan çöplerin içinde bir kedi de can verdi. Dünya Kültür Miras? listesinde bulunan Truva antik kenti, dünyan?n dört bir taraf?ndan ziyaretçi çeken yerlerden biri. Antik kent ve çevresi, tarihi milli park kapsam?nda yer al?yor. Ayn? zamanda

------------------------------------------------------------------
3) Tralleis Antik Kenti?nde Tarihi Eserlere Zarar Verdiler
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/tralleis-antik-kentinde-tarihi-eserlere-zarar-verdiler/

Ayd?n'da 'Üç Gözler' olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'ne giren ki?i ya da ki?iler, antik kentin hamam k?sm?na zarar verdi. Gece gerçekle?ti?i ö?renilen olayda, Tralleis Antik Kenti'nin içerisinde hamam bölümünde bulunan örülü tu?la sütunlar? devrildi ve k?r?ld?. Ayd?n'?n simgesi haline gelen Tralleis Antik Kenti dün gece kimli?i belirsiz ki?i ya da ki?iler taraf?ndan zara verildi. Hamam

------------------------------------------------------------------
4) 2 Bin 200 Y?l Önce Et ve Bal?k Pi?irilen Izgaralar
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/2-bin-200-yil-once-et-ve-balik-pisirilen-izgaralar/

Ayvac?k ilçesi s?n?rlar? içinde yer alan Assos Antik Kenti'nde, geçmi?i 2 bin 200 y?l öncesine ula?an, topraktan ve kilden yap?lm?? ?zgara parçalar? bulundu. Antik kentteki kaz?lar?n ba?kanl???n? yürüten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, yörede ya?ayan insanlar?n özelikle bal?k ya da et gibi ürünleri kesinlikle

------------------------------------------------------------------
5) Arkeolojinin Kalbi Burdur?da Atacak
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/arkeolojinin-kalbi-burdurda-atacak/

MAKÜ Arkeoloji Bölümü ö?rencileri, 48 üniversitenin kat?l?m?yla gerçekle?en Arkeoloji Seminerine ev sahipli?i yap?yor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Antik Ça? Kültürleri Toplulu?u Türkiye'de be?incisi yap?lacak olan Uluslararas? Arkeoloji Ö?rencileri Sempozyumu için geçti?imiz y?l Harran Üniversitesi'nde gerçekle?en yar??maya girerek üniversiteler aras?ndan yeterli oyu al?p sempozyuma ev sahipli?i yapma hakk?n? kazanm??t?. D?KKAT ÇEKEN KONULAR 25

------------------------------------------------------------------
6) Ormandan Sonra Tarihi de Yok Edecek
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/ormandan-sonra-tarihi-de-yok-edecek/

Orman alanlar?n? yok etti?i için tart???lan 3. köprü ve ba?lant? yollar?n?n tarihi ve kültürel sitlerin de üzerinden geçece?i ortaya ç?kt?. Koruma kurulunun tespitine göre yollar, tescilli surlar ve su galerisinin üzerinden, tescilli eserlerin ise yan?ndan geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanl????na ba?l? koruma kurullar?, 3. köprü ve ba?lant? yollar? ile 3. havaliman?n?n yap?ld??? bölgede ?do?al sit?

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

25 Mart 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Mar 24, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Mar 24, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Büyük Mecidiye Cami May?s?ta Aç?l?yor
http://arkeolojihaber.net/2014/03/24/buyuk-mecidiye-cami-mayista-aciliyor/

?stanbul Bo?az? k?y?s?nda bulunan ve vatanda?lar?n "Ortaköy Camisi" olarak bildi?i Büyük Mecidiye Camisi'nde restorasyon çal??malar?nda sona gelindi. May?s ay?nda ibadete aç?lacak camide, 3 y?l süren restorasyon çal??malar?nda 8 milyon liraya yak?n para harcand?. ?stanbul Vak?flar 1. Bölge Müdürü ?brahim Özekinci, Büyük Mecidiye Camisi'nde gerçekle?tirilen restorasyon çal??malar? hakk?nda yapt??? de?erlendirmede, "Bo?az?n ?ncisi" olarak an?lan caminin asl?na

------------------------------------------------------------------
2) Tarihi Mezarlar Bulundu
http://arkeolojihaber.net/2014/03/24/tarihi-mezarlar-bulundu/

Ma?aralarda ise Kral Taht?, Meryem Ana ve Hz. ?sa?n?n resimleri bulundu. Kentin simgesi olan Bal?kl?göl Platosu?nda tarihî Urfa Kalesi eteklerinde yap?lan kaz?larda çok say?da ma?ara gün yüzüne ç?kar?ld?. Kaz? çal??mas?nda gün yüzüne ç?kart?lan baz? ma?aralarda; Ermeni ve H?ristiyan mezarl?klar? ile Kral Taht?, Meryem Ana ve Hz. ?sa?n?n resimleri bulundu?u kaydedildi. Titizlikle yürütülen ve kaz? alan?na

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

24 Mart 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Mar 23, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Mar 23, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Tarihi Sura Garaj Kap?s?
http://arkeolojihaber.net/2014/03/23/tarihi-sura-garaj-kapisi/

Sultanahmet?te, imar plan?nda park olarak ayr?lan bir arsaya otel yap?ld?. Hemen önündeki iki bin y?ll?k Bizans surlar?na da araç giri?i için üç kap? aç?ld?. Fatih?te gerçekle?tirilen ?ihya? projesinde tarihî 2000 y?ll?k ?stanbul surlar?na araç ve yaya giri?inde kap? olarak kullanmak için üç adet delik aç?ld?. Uzmanlar bu uygulamay? skandal olarak de?erlendirdi. Fatih ilçesi Sultanahmet Mahallesi,

------------------------------------------------------------------
2) Bursa`da Tarihi Köprü Koruma Alt?nda
http://arkeolojihaber.net/2014/03/23/bursada-tarihi-kopru-koruma-altinda/

Bursa?n?n bilinen en eski köprüsü olan ve Orhan Gazi?nin e?i Nilüfer Hatun taraf?ndan 14. yüzy?lda yapt?r?lan Hasköy Nilüfer Hatun Köprüsü, a??r tonajl? araç geçi?ine kapat?ld?. Büyük?ehir Belediyesi?nden konuya ili?kin yap?lan aç?klamada; ?Korunmas? gerekli ta??nmaz kültür varl???? kapsam?nda yer alan tarihi köprünün ula??m ve güvenlik bak?m?ndan UKOME Kurulu?nda de?erlendirildi?i ve a??r tonajl? araç geçi?ine kapat?lmas?, gerekli

------------------------------------------------------------------
3) Defineciler Göçük Alt?nda Kald?
http://arkeolojihaber.net/2014/03/23/defineciler-gocuk-altinda-kaldi/

Kayseri'nin Sar?o?lan ilçesine ba?l? Burunören köyünde define arad?klar? iddia edilen 3 ki?iden 2′si göçük alt?nda kald?, yaralanan 1 ki?i hastaneye kald?r?ld?. Edinilen bilgiye göre, Burunören köyündeki bir tepede define arad?klar? öne sürülen 3 ki?i yakla??k 30 metre uzunlu?unda tünel kazd?. Bu s?rada tünelin çökmesi sonucu 3 ki?i göçük alt?nda kald?. Olay yerine gelen jandarma ve

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

Arkeoloji Haberleri

Yüksek Zemin Arayışı

PARKEOLOJİ

İNSANIN EVRİMİ

Arkeo.org

Arkeo-TR

Arkeoloji.web.tr

Google News - Arkeoloji