PaleoBerkay - Arkeoloji

26 Mart 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Mar 25, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Mar 25, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Gre Migro Höyü?ü Yol Çal??mas?ndan Zarar Gördü
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/gre-migro-hoyugu-yol-calismasindan-zarar-gordu/

Geni?letilen Batman-Diyarbak?r yeni yol güzergah?ndaki tarihi ?Gre Migro? höyü?ünün bir k?sm? zarar gördü. Batman Kent merkezine 15 kilometre uzakl?kta, Üçyol güzergah? üzerindeki B?çakç? (Kerike) köyü biti?i?indeki tarihi höyü?ün büyük bölümü, yol çal??malar?ndan zarar gördü. Zemin k?sm? neolotik, üst k?sm? ise ortaça? dönemine ait tarihi höyü?ün yar?s?, duble yol alan?nda kald?. Kültür ve Turizm Il Müdürlü?ü,

------------------------------------------------------------------
2) Truva Milli Park? Alan? Çöplü?e Çevrildi
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/truva-milli-parki-alani-copluge-cevrildi/

Çanakkale?de bulunan ve dünyaca ünlü Truva kaz?lar?n?n da yap?ld??? Truva Milli Park??n?, bilinçsiz vatanda?lar taraf?ndan çöplü?e çevrildi. Döküldükten sonra yak?lan çöplerin içinde bir kedi de can verdi. Dünya Kültür Miras? listesinde bulunan Truva antik kenti, dünyan?n dört bir taraf?ndan ziyaretçi çeken yerlerden biri. Antik kent ve çevresi, tarihi milli park kapsam?nda yer al?yor. Ayn? zamanda

------------------------------------------------------------------
3) Tralleis Antik Kenti?nde Tarihi Eserlere Zarar Verdiler
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/tralleis-antik-kentinde-tarihi-eserlere-zarar-verdiler/

Ayd?n'da 'Üç Gözler' olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'ne giren ki?i ya da ki?iler, antik kentin hamam k?sm?na zarar verdi. Gece gerçekle?ti?i ö?renilen olayda, Tralleis Antik Kenti'nin içerisinde hamam bölümünde bulunan örülü tu?la sütunlar? devrildi ve k?r?ld?. Ayd?n'?n simgesi haline gelen Tralleis Antik Kenti dün gece kimli?i belirsiz ki?i ya da ki?iler taraf?ndan zara verildi. Hamam

------------------------------------------------------------------
4) 2 Bin 200 Y?l Önce Et ve Bal?k Pi?irilen Izgaralar
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/2-bin-200-yil-once-et-ve-balik-pisirilen-izgaralar/

Ayvac?k ilçesi s?n?rlar? içinde yer alan Assos Antik Kenti'nde, geçmi?i 2 bin 200 y?l öncesine ula?an, topraktan ve kilden yap?lm?? ?zgara parçalar? bulundu. Antik kentteki kaz?lar?n ba?kanl???n? yürüten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, yörede ya?ayan insanlar?n özelikle bal?k ya da et gibi ürünleri kesinlikle

------------------------------------------------------------------
5) Arkeolojinin Kalbi Burdur?da Atacak
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/arkeolojinin-kalbi-burdurda-atacak/

MAKÜ Arkeoloji Bölümü ö?rencileri, 48 üniversitenin kat?l?m?yla gerçekle?en Arkeoloji Seminerine ev sahipli?i yap?yor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Antik Ça? Kültürleri Toplulu?u Türkiye'de be?incisi yap?lacak olan Uluslararas? Arkeoloji Ö?rencileri Sempozyumu için geçti?imiz y?l Harran Üniversitesi'nde gerçekle?en yar??maya girerek üniversiteler aras?ndan yeterli oyu al?p sempozyuma ev sahipli?i yapma hakk?n? kazanm??t?. D?KKAT ÇEKEN KONULAR 25

------------------------------------------------------------------
6) Ormandan Sonra Tarihi de Yok Edecek
http://arkeolojihaber.net/2014/03/25/ormandan-sonra-tarihi-de-yok-edecek/

Orman alanlar?n? yok etti?i için tart???lan 3. köprü ve ba?lant? yollar?n?n tarihi ve kültürel sitlerin de üzerinden geçece?i ortaya ç?kt?. Koruma kurulunun tespitine göre yollar, tescilli surlar ve su galerisinin üzerinden, tescilli eserlerin ise yan?ndan geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanl????na ba?l? koruma kurullar?, 3. köprü ve ba?lant? yollar? ile 3. havaliman?n?n yap?ld??? bölgede ?do?al sit?

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

Arkeoloji Haberleri

Yüksek Zemin Arayışı

PARKEOLOJİ

İNSANIN EVRİMİ

Arkeo.org

Arkeo-TR

Arkeoloji.web.tr

Google News - Arkeoloji